Online since 1999 | 10,430 IT Jobs Live NOW
SAP BI/BW- Warszawa. Stacjonarna rola, dynamiczna kariera!
Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 10th January
Location: Warsaw
Salary/Rate: Negotiable
Salary Notes: Negotiable
Type: Permanent
Start Date: ASAP
Reference: KL0110a_1547137587_expired
Contact Name: Katarzyna Litka

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

SAP BI/BW- Warszawa. Stacjonarna rola, dynamiczna kariera!Poszukujesz nowej roli z SAP BI/BW w Warszawie? Czy interesuje Ci? praca stacjonarna w firmie konsultingowej? Je?li tak, ta oferta mo?e by? w?a?nie tym, czego szukasz!

Obecnie poszukuj? specjalistów SAP BI/BW dla mojego klienta, firmy konsultingowej specjalizuj?cej si? we wdro?eniach SAP. Firma szczyci si? ró?norodno?ci? mi?dzynarodowych projektów, mo?liwo?ciami rozwoju oraz wspó?prac? z najwi?kszymi klientami na rynku.Dzisiaj tak?e Ty masz mo?liwo?? do??czy? do ich dynamicznego zespo?u specjalistów, je?li:

* Posiadasz dobre do?wiadczenie pracy z SAP BI/BW
* Pracowa?e? na projektach full life-cycle
* Posiadasz do?wiadczenie pracy przy wdro?eniach i supporcie projektów SAP i ich u?ytkowników
* Sprawnie pos?ugujesz si? j?zykiem angielskim w mowie i w pismie
* Potrafisz pracowa? zespo?owo i szybko si? uczysz
* Jeste? kreatywny i posiadasz zdolno?ci analityczneFirma oferuje:

* Atrakcyjne wynagrodzenie
* Ci?g?o?? projektów
* Prace z najnowszymi technologiami: SAP S/4HANA, FIORI
* Ubezpieczenie na ?ycie
* Prywatn? opiek? medyczn?
* Kart? MultisportWashington Frank is a trusted recruitment partner that has built a strong track record of delivering permanent and freelance ERP resources into a very diverse range of businesses across the entire ERP project life-cycle. By following the mission of the company, which is to place more professionals with businesses looking for ERP resources than any other organization, we provide all the ERP job seekers around the world with the broadest range of jobs available in the marketplace and supply employers with top candidates in an ethical, professional and trustworthy manner.

Any candidate that matches closely to this criteria and is interested is welcome to contact me by e-mail on k.litka@washingtonfrank.com or phone +44 (0)191 917 4117.