Online since 1999 | 12,649 IT Jobs Live NOW

Senior Digital Developer: Contemporary Art

Premium Job From National Museum of Wales
Recruiter: National Museum of Wales
Listed on: 20th January
Location: Cardiff
Salary/Rate: £27474 - £33618
Type: Permanent

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Uwch Ddatblygwr Digidol: Celf Gyfoes
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos
Contract tan Ebrill 2023
Gradd E £27,474 - £33,618 y flwyddyn

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei benodi ar isafswm y raddfa gyflog hon fel arfer.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno'ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 13 Chwefror erbyn 5:00yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. 

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Senior Digital Developer: Contemporary Art
National Museum Cardiff

35 hours per week
Contract until April 2023
Grade E £27,474-£33,618 per annum

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh is desirable for this post.

Applications can be submitted in Welsh. Applications that are submitted in Welsh will be treated no less favourably than those submitted in English.

Closing Date: 13 February by 5:00pm

For further information please visit our website by clicking the APPLY button.

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales is an equal opportunities employer.  

Applications are welcome from all sections of the community.