Online since 1999 | 9,260 IT Jobs Live NOW

Architekt rozwi?za? IT - MS Azure Data & Analytics

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 1st June
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Permanent

Architekt rozwi?za? IT - MS Azure Data & Analytics

Warszawa

Obecnie poszukujemy Architekta Rozwi?za? IT, który do??czy do naszego Klienta, renomowanej globalnej firmy z bran?y logistycznej do zespo?u Data & Analytics w Warszawie. W tej roli b?dziesz odpowiedzialny za definiowanie i tworzenie architektury systemów i rozwi?za? dla konkretnej domeny biznesowej, przy u?yciu ró?nych komponentów i narz?dzi Azure. B?dziesz mia? tak?e okazj? wspó?pracowacowa? z pozosta?ymi cz?onkami zespo?u DevOps w D&A.

Obowi?zki:

- Budowanie rozwi?za? data & analytics w oparciu Microsoft Azure - architektowanie i projektowanie rozwi?za? technicznych

- Definiowanie zasad architektury rozwi?za? i zapewnienie, ich przestrzegania

- Rozwijanie dog??bnej wiedzy na temau?ywanych technologii i modeli danych a tak?e procesów biznesowych w bran?y

- Proponowanie i wdra?anie ulepsze? architektury

- Mo?liwo?? pracy z wielofunkcyjnymi i mi?dzynarodowymi zespo?ami w firmie

- ?ledzenie trendów i standardów bran?owych, a tak?e wewn?trznych procedur

Wymagane kwalifikacje:

- Do?wiadczenie w realizacji projektów i rozwi?za? z wykorzystaniem Microsoft Azure/innych rozwi?za? 'chmurowych'

- Zrozumienie zagadnie? analityki, modelowania danych i dostarczania danych (pozyskiwanie, transformacja i udost?pnianie)

- Do?wiadczenie w pisaniu czystego, efektywnego kodu

- Bieg?y angielski

- Wiedza robocza w j?zykach programowania, takich jak Python, Java, SQL a tak?e do?wiadczenie z SCRUM i DevOps metodologii by?aby plusem

- mile widziane korzystanie z Power BI, narz?dzi CI/CD

Oferujemy:

Konkurencyjnego wynagrodzenia oraz szerokiego programu benefitów (m.in. prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na ?ycie, plany oszcz?dno?ciowe, dofinansowanie do lunchu, karty sportowe, centrum fitness w biurze i wiele innych)

Regularne ewaluacje p?acy i jasno okre?lona ?cie?ka kariery

Elastyczne godziny pracy oraz mo?liwo?? cz??ciowej pracy zdalnej

Programy mentoringowe i szkolenia

Dynamiczne i motywuj?ce ?rodowisko pracy

Certyfikaty bran?owe (ITIL, DevOps, MS portfolio itp.).

Rekrutacja ju? trwa !

Aplikuj niezw?ocznie - ta pozycja to ?wietna okazja, która nie zdarza si? cz?sto:)

Contact Name: Barbara Michalowska
Reference: TJ/3086/270421bm_1622539357
Job ID: 2938216Browse all skill types