Online since 1999 | 5,890 IT Jobs Live NOW

Senior Information and Communications Technology Manager

Premium Job From Independent Monitoring Authority
Recruiter: Independent Monitoring Authority
Listed on: 23rd June
Location: Swansea
Salary/Rate: £30,989 - £41,095
Type: Permanent
Start Date: ASAP

Influence the direction of a brand-new public body

The Independent Monitoring Authority for Citizens' Rights is a brand-new public body. Our role will be to monitor the UK's implementation and application of the agreements made by our Government with the EU, and EEA/EFTA states, to guarantee the rights of their citizens living in the UK, now that we have left the EU. To fulfil this crucial commitment, the IMA needs to be fully operational by 31 December 2020. So, joining us gives you an exciting opportunity to help shape, at pace, the way we deliver on our responsibilities.

Both challenging and professionally rewarding - a career-defining opportunity

As Senior ICT Manager, you'll be the main point of contact for IT support across the IMA, ensuring that every one of our people has access to the hardware and software they need to do their job. This will include making sure that all IT equipment and devices used by staff are kept in good working order, maintaining IT documentation and user guides, and basic system and network administration tasks. 

You'll also take responsibility for drafting, embedding and monitoring adherence to ICT policies and guidance. And, managing the day-to-day relationship between the IMA and contracted IT, CMS and ERMS providers, you'll ensure they're working to agreed service standards. The IMA is an arms-length body of the Ministry of Justice (MoJ), so your role will also involve liaising closely with the MoJ to ensure alignment of ICT needs and priorities, as well as future planning for hardware and software development.

What you'll bring

With significant experience in computer networks and systems maintenance, you should also have a strong working knowledge of server operating system environments and networking set up. We're also looking for you to have highly focused customer service skills, with the ability to interact with clients, questioning and listening to establish what the problem is and explain the solution.

A logical thinker and problem solver, you'll also bring strong organisational and time management skills. This role gives you the opportunity to work autonomously and proactively, but you must be able to work as part of a team and build effective working relationships with a range of stakeholders.

Benefits

Join us, and you'll receive a competitive benefits package that includes generous annual leave, valuable learning and development opportunities and a highly desirable contributory pension scheme. Our maternity and paternity leave is considerably more than the statutory minimum, and our multiple staff wellbeing initiatives (including flexible working options) ensure a good work/life balance.

For more details and to apply, please click APPLY NOW.

Closing date: 10 July 2020.

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status or disability status.

 

Uwch Reolwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Canolfan Ddinesig Abertawe, Abertawe SA1 3SN
Dylanwadu ar gyfeiriad corff cyhoeddus newydd sbon

Mae'r Awdurdod Monitro Annibynnol (IMA) ar gyfer Hawliau Dinasyddion yn gorff cyhoeddus newydd sbon. Ein rôl ni fydd monitro sut mae'r DU yn gweithredu ac yn defnyddio'r cytundebau a wnaed gan ein Llywodraeth gyda'r UE, a gwladwriaethau'r Ardal Economaidd Ewropeaidd/Ardal Masnach Rydd Ewrop, i sicrhau hawliau dinasyddion sy'n byw yn y DU nawr ein bod ni wedi gadael yr UE. I gyflawni'r ymrwymiad hollbwysig hwn, mae angen i'r IMA fod yn gwbl weithredol erbyn 31 Rhagfyr 2020. Felly, mae ymuno â ni yn rhoi cyfle cyffrous i chi helpu i lywio'r ffordd rydyn ni'n cyflawni ein cyfrifoldebau, a hynny'n gyflym.

Cyfle i ddiffinio'ch gyrfa, sy'n eich herio ac yn rhoi boddhad proffesiynol i chi

Fel Uwch Reolwr TGCh, chi fydd y prif gyswllt ar gyfer cymorth TG ar draws yr IMA, gan sicrhau bod gan bob un o'n pobl fynediad i'r caledwedd a'r meddalwedd sydd eu hangen arnynt i wneud eu gwaith. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl ddyfeisiau a chyfarpar TG mae staff yn eu defnyddio yn gweithio'n dda, cynnal a chadw canllawiau i ddefnyddwyr a dogfennau TG, a chyflawni tasgau gweinyddol sylfaenol o ran gweinyddu'r rhwydwaith a'r system. 

Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddrafftio a sefydlu polisïau a chanllawiau TGCh, a monitro bod staff yn glynu wrthynt. Hefyd, gan reoli'r berthynas o ddydd i ddydd rhwng yr IMA a darparwyr TGCh, CMS ac ERMS sydd ar gontract, byddwch yn sicrhau eu bod yn gweithio yn unol â'r safonau gwasanaeth y cytunwyd arnynt. Mae'r IMA yn un o gyrff hyd braich y Weinyddiaeth Gyfiawnder, felly bydd eich rôl hefyd yn cynnwys cyfathrebu'n agos â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder i sicrhau eich bod yn gweithio yn unol ag anghenion a blaenoriaethau TGCh, yn ogystal â chynllunio ar gyfer y dyfodol o ran datblygiad caledwedd a meddalwedd.

Beth fyddwch chi'n ei gynnig

Yn ogystal â phrofiad helaeth o gynnal a chadw systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol, bydd gennych chi ddealltwriaeth weithredol gref o amgylcheddau systemau gweithredu gweinyddion a gosod rhwydweithiau. Rydyn ni hefyd yn chwilio am rywun sydd â sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid gyda ffocws pendant, gan gynnwys gallu rhyngweithio â chleientiaid, holi a gwrando i sefydlu beth yw'r broblem, ac esbonio'r ateb.

Yn ogystal â gallu meddwl yn rhesymegol a datrys problemau, bydd gennych chi sgiliau trefnu a rheoli amser cadarn. Bydd y swydd hon yn rhoi'r cyfle i chi weithio'n annibynnol ac yn rhagweithiol, ond mae angen i chi allu gweithio mewn tîm a meithrin perthnasoedd gwaith effeithiol gydag amrywiaeth o randdeiliaid hefyd.

Buddiannau

Ymunwch â ni ac fe gewch chi becyn buddiannau cystadleuol sy'n cynnwys gwyliau blynyddol hael, cyfleoedd dysgu a datblygu gwerthfawr, a chynllun pensiwn cyfrannol deniadol iawn. Mae ein habsenoldeb mamolaeth a thadolaeth yn sylweddol fwy na'r isafswm statudol, ac mae ein mentrau llesiant staff niferus (sy'n cynnwys opsiynau gweithio hyblyg) yn sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

I gael rhagor o fanylion ac i wneud cais, ewch i'n gwefan.

Dyddiad cau: Noder, adolygir lefelau ymgeisio yn barhaus ac efallai y bydd dyddiadau cau yn newid os bydd llawer o ddiddordeb. Fe'ch cynghorir i gyflwyno eich cais mewn da bryd cyn y dyddiad cau.

Dyddiad cau: 10 Gorffennaf 2020.

Rydyn ni'n gyflogwr cyfle cyfartal ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein cwmni. Nid ydym yn gwahaniaethu ar sail hil, crefydd, lliw, tarddiad cenedlaethol, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, statws priodasol na statws anabledd.

Contact Name: Independent Monitoring Authority
Reference: TJ/9529/34942
Job ID: 2834422Browse all skill types