Online since 1999 | 5,890 IT Jobs Live NOW

Business Analyst Microsoft Dynamics NAV/ Business Central

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 4th June
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Permanent

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Dla mojego klienta Mi?dzynarodowej organizacji specjalizuj?cej si? w nowych technologiach oraz rozwi?za? IT. Poszukujemy kandydata, który do??czy zespo?u projektowego na stanowisko:

Business Analyst Microsoft Dynamics NAV/ Business Central

Miejsce pracy : Warszawa

Zadania:

 • Wspó?praca w mi?dzynarodowym ?rodowisku przy wdra?aniu systemu Dynamics Business Central wewn?trz organizacji.
 • Diagnozowanie b??dów oprogramowania i zapewnienie ich rozwi?zania.
 • Przeprowadzanie dzia?a? testowych,
 • ?cis?a wspó?praca z Managerem projektu oraz innymi cz?onkami zespo?u, a tak?e sta?y kontakt z partnerem zewn?trznym.

Wymagania:

 • Kilkuletnie do?wiadczenie w obszarze analiz biznesowych oraz wdro?e? systemu MS Dynamics NAV/ Business Central,
 • Bardzo dobrej znajomo?ci j?zyka angielskiego w mowie i pi?mie,
 • Umiej?tno?? praktycznego zastosowanie notacji BPMN
 • Mile widziane do?wiadczenie w pracy np. Jira, Azure DevOps, TFS, VSTS, Asana
 • Bie??ce wykorzystanie z narz?dzi Teams, OneNote, SharePoint oraz innych z pakietu MS Office
 • Do?wiadczenie w sporz?dzaniu pe?nej dokumentacji projektowej

Oferujemy:

 • Udzia? w projekcie o charakterze mi?dzynarodowym
 • Wspó?prac? z organizacj? o ustabilizowanej pozycji na rynku
 • Kontrakt B2B
 • Prac? w przyjaznej atmosferze
 • Mo?liwo?? pracy w systemie Home Office.

Je?li jeste? ta oferta jest dla Ciebie zapraszam do kontaktu na adres Click here to contact this recruiter

Frank Recruitment Group is a global leader in staffing for IT professionals. We're backed by TPG Growth, one of the world's leading private equity firms, which counts Airbnb, Survey Monkey, and Spotify amongst its portfolio.

Since 2006, we've helped to connect businesses of all sizes with permanent and contract workers, from start-ups in need of a single developer to international enterprise clients building a complete team in a new country.