Online since 1999 | 5,472 IT Jobs Live NOW

Java Software Engineer

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 1st June
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Java Software Engineer

Poszukuje do?wiadczonych Java Deweloperów do wspó?pracy w globalnym zespole, który buduje systemy nap?dzaj?ce dzia?alno?? firmy w zakresie po?yczek papierów warto?ciowych. Projektuj? i rozwijaj? platformy zapewniaj?ce funkcje przed transakcyjne i transakcyjne, raportowanie oraz analityk? handlowa.

Aplikacje , które opracowuj?, obejmuj? zarzadzanie zapasami i ryzykiem, rozliczenia mi?dzyokresowych klientów, u?atwianie przep?ywów handlowych oraz automatyczny handel oparty na systemie.

Co robimy ?

 • Skupiamy si? na projektowaniu oraz rozwijaniu platformy zapewniaj?cej funkcje przed transakcyjne, analityk? handlowa, raportowanie i funkcje operacyjne po transakcyjne,
 • Przekszta?camy stos w architektur? mikrous?ug,
 • Tworzymy systemy kluczowe dla firmy z wysoka dost?pno?ci? i przepustowo?ci?,
 • Uzywamy Java 8/11, Kafka, Elastic Search, MongoDB, Spring Batch.

Kwalifikacje :

 • Wyksztalcenie w dziedzinie technicznej np. Informatyka
 • Dobra wiedza w technologii Java,
 • Solidna znajomo?? wzorców projektowych i algorytmów,
 • Mile widziana znajomo?? Kafki oraz Elastic Search,
 • Do?wiadczenie w bran?y finansów to dodatkowy bonus.

Benefity :

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w formie B2B,
 • Mo?liwo?? wspó?pracy d?ugofalowej,
 • Mi?dzynarodowe ?rodowisko pracy,
 • Praca z najnowszymi technologiami,
 • Dopuszczlna praca zdalna.

Aby zarejestrowa? swoje zainteresowanie t? lub innymi aktualnie dost?pnymi ofertami, zadzwo?: +48 12 881 1582 i popro? o rozmow? z Kamilem Szczuckim lub wy?lij e-mail z aktualnym CV bezpo?rednio na adres: Click here to contact this recruiter .