Online since 1999 | 5,317 IT Jobs Live NOW

Senior Software Engineer

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 15th May
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: ASAP

Senior Software Engineer

Dla mojego klienta z bran?y finansów poszukuje back-end developera do pracy na strategicznej platformie przetwarzania transakcji w czasie rzeczywistym. Jest to platforma do codziennego podejmowania decyzji i rezerwacji handlowych przez handlowców w ró?nych liniach biznesowych.

Kandydat na to stanowisko powinien mie? do?wiadczenie i zainteresowanie budowaniem rozproszonego systemu, który ma by? szybki, dok?adny i niezawodny.

Twoje obowi?zki :

 • Projektowanie, wdra?anie i testowanie rozproszonego systemu, który ?ledzi biznesowe przep?ywy pracy do przetwarzania transakcji,
 • Integracja z zewn?trznymi platformami przy u?yciu protoko?ów bran?owych tj. FIX i REST,
 • Zapewniaj, ze systemy mog? obs?ugiwa? du?e ilo?ci danych,
 • Anga?uj si? we wszystkie etapy rozwoju oprogramowania oraz wspó?pracuj z in?ynierami przy wsparciu infrastruktury.

Kwalifikacje :

 • Wyksztalcenie w dziedzinie technicznej np. Informatyka
 • Dobra wiedza w technologii Java,
 • Solidna znajomo?? wzorców projektowych, struktur danych oraz algorytmów,
 • Wiedza na temat baz danych NoSQL (MongoDB)
 • Mile widziane do?wiadczenie w projektowaniu i wdra?aniu systemów rozproszonych.

Benefity :

 • Atrakcyjne wynagrodzenie w formie B2B,
 • Mo?liwo?? wspó?pracy d?ugofalowej,
 • Mi?dzynarodowe ?rodowisko pracy,
 • Praca z najnowszymi technologiami,
 • Dopuszczlna praca zdalna.

Aby zarejestrowa? swoje zainteresowanie t? lub innymi aktualnie dost?pnymi ofertami, zadzwo?: +48 12 881 1582 i popro? o rozmow? z Kamilem Szczuckim lub wy?lij e-mail z aktualnym CV bezpo?rednio na adres: Click here to contact this recruiter .

Contact Name: Kamil Szczucki
Reference: TJ/3086/15/05/2020KS_1589551566
Job ID: 2825923Browse all contract types