Online since 1999 | 11,769 IT Jobs Live NOW

Digital / IT Apprentice

Premium Job From Qualifications Wales
Recruiter: Qualifications Wales
Listed on: 28th April 2020
Location: Newport
Salary/Rate: £20000 - £23250
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Prentis Digidol / TG
Casnewydd

Ydych chi am ennill profiad yn y gwaith wrth astudio ar gyfer gradd (wedi'i hariannu'n llawn)? Am ddysgu gan dîm medrus iawn a chynyddu eich gwybodaeth am ddatblygu meddalwedd a dadansoddi busnes? Os felly, darllenwch ymlaen.

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brentis Digidol / TG i ymuno â ni ar brentisiaeth amser llawn sy'n para 4.5 mlynedd. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ym mis Medi 2020.

Y Buddion

- Cyflog o £ 20,000 - £ 23,250 y flwyddyn
- Gweithio hyblyg
- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod pan fydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig

Y Rôl

Fel Prentis Digidol / TG, byddwch yn ymuno â'r Rhaglen Prentisiaeth Gradd Ddigidol ym Mhrifysgol De Cymru, gan astudio BSc (Anrhydeddau) a ariennir yn  llawn mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg.

Byddwch yn adrodd i'n Datblygwr Arweiniol fel rhan o'n Tîm TG a bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn ystod o dasgau digidol, gan gynnwys dadansoddi busnes, datblygu meddalwedd, profi, gweithredu a dylunio meddalwedd.

Byddwn yn eich cefnogi'n llawn trwy gydol y rhaglen ac yn darparu mentor a chyfaill i chi i sicrhau eich bod yn llwyddo yn ystod eich amser gyda ni.

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Prentis Digidol / TG, bydd angen y canlynol arnoch chi:

- O leiaf pum TGAU (neu gyfwerth) ar radd C neu'n uwch (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg) a Safon Uwch neu gymwysterau  sy'n cyfateb i werth 104 - 80 pwynt UCAS
- Sylw rhagorol i fanylion
- Dull trefnus iawn
- Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Ddatblygwr Meddalwedd Prentis, Peiriannydd Meddalwedd Prentis, Datblygwr Meddalwedd dan Hyfforddiant, Peiriannydd TG dan Hyfforddiant, neu Brentis.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Mai 2020.

Felly, os ydych chi'n chwilio am her newydd gyffrous fel Prentis Digidol / TG, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.


Digital / IT Apprentice
Newport

Are you looking to gain on-the-job experience while studying for a (fully funded) degree? Want to learn from a highly skilled team and increase your knowledge of software development and business analysis? If so, read on. 

About Us

We are Qualifications Wales, the independent organisation responsible for regulating general and vocational qualifications in Wales. We focus on publicly funded qualifications, including GCSEs, A levels and vocational qualifications.

We're currently looking for a Digital / IT Apprentice to join us on a full-time apprenticeship lasting 4.5 years. The successful applicant is scheduled to start in September 2020. 

The Benefits

- Salary of £20,000 - £23,250 per annum 
- Flexible working
- Civil service pension scheme
- 30 days' annual leave plus public holidays and up to three days' office closure at Christmas

The Role

As a Digital / IT Apprentice, you will join the Digital Degree Apprenticeship Programme at University of South Wales, studying a fully funded BSc (Honours) in Digital & Technology Solutions.

You will report to our Lead Developer as part of our IT Team and will have the chance to get involved with a range of digital tasks, including business analysis, software development, testing, implementation and software design. 

We will fully support you throughout the programme and provide you with a mentor and a buddy to ensure you succeed during your time with us. 

About You 

To join us as a Digital / IT Apprentice, you'll need: 

- A minimum of five GCSEs (or equivalent) at grade C or above (including Maths and English) and A Levels or equivalent to the value of 104 - 80 UCAS points
- Excellent attention to detail 
- A highly organised approach
- The ability to work on your own initiative 

Other organisations may call this role Apprentice Software Developer, Apprentice Software Engineer, Trainee Software Developer, Trainee IT Engineer, or Apprentice. 

The closing date for applications is the 22nd May 2020. 

So, if you are looking for an exciting new challenge as a Digital / IT Apprentice, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.