Online since 1999 | 5,412 IT Jobs Live NOW

Senior Frontend Developer

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 24th March
Location: Warsaw
Salary/Rate: Negotiable
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Senior Frontend Developer Globalna wiod?ca firma zajmuj?ca si? bankowo?ci? inwestycyjn?, zarz?dzaniem papierami warto?ciowymi i inwestycjami poszukuj? obecnie na stanowisko Frontend Developera w zespole odpowiedzialnym za dostarczanie produktów cyfrowych do bazy klientów instytucjonalnych.Obecnie projektuj? i tworz? wysoce skalowalne platformy internetowe, które zapewniaj? dost?p do tre?ci firmy, analiz portfela, us?ug zwi?zanych z ryzykiem i us?ugami. Narz?dzia te pomagaj? przekszta?ca? i upraszcza? do?wiadczenia klientów, generuj?c nowe ?ród?a przychodów i modele biznesowe dla lidera na ?wiatowych rynkach finansowych.Do?wiadczenie jakiego szukamy :Wykszta?cenie w kierunku informatyki, matematyki lub pokrewnej dyscypliny technicznej,Bardzo dobra wiedza w technologii JavaScript, HTML5, CSS3Do?wiadczenie w pracy z frameworkiem Angular lub React,Silna znajomo?? struktur danych, algorytmów i projektowaniu w celu zwi?kszenia wydajno?ci, Bardzo dobre umiej?tno?ci analityczne oraz rozwi?zywania problemów,Solidne zrozumienie procesu tworzenia stron internetowych od warstwy layoutu / interfejsu u?ytkownika do warstwy us?ug,Co mo?emy ci zaoferowa? :Atrakcyjne wynagrodzenie w formie B2B,Prace z najnowszymi technologiami w ramach globalnego zespo?u,Doskona?? mo?liwo?? rozmowju zawodowego,Prac? dla wiod?cej firmy na rynku finansowym,Prac? zdaln?. Aby zarejestrowa? swoje zainteresowanie t? lub innymi aktualnie dost?pnymi ofertami, zadzwo?: +48 12 881 1582 i popro? o rozmow? z Kamilem Szczuckim lub wy?lij e-mail z aktualnym CV bezpo?rednio na adres: k.szczucki@frgconsulting.com.