Online since 1999 | 8,432 IT Jobs Live NOW

Senior Java Developer

Premium Job From Nigel Frank International
Recruiter: Nigel Frank International
Listed on: 28th February
Location: Warsaw
Salary Notes: Negotiable
Type: Contract
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

Senior Java Developer

Obecnie wspó?pracuje z klientem z bran?y FinTech, który tworzy nowy zespó? w Warszawie. Jest to stanowisko Senior Java Developera, który wraz z zespo?em b?dzie tworzy? nowy system dedykowany bran?y nieruchomo?ci. To niestandardowe oprogramowanie ma pomóc firmie zarz?dza? aktywami w zrozumieniu ich globalnych inwestycji.

Stack technologiczny : Java 11, Spring, GitLab, Kubernetes, MongoDB, REST, DDL, AWS.

Umiej?tno?ci jakich szukamy :

  • Dobra znajomo?? j?zyka Java 8 lub nowszego,
  • Podstawowe umiej?tno?ci relacyjnych baz danych SQL,
  • Do?wiadczenie w REST lub mikroserwisach,
  • Znajomo?? pe?nego cyklu wdro?enia oprogramowania,
  • Widza na temat baz danych noSQL / MongoDB,
  • Do?wiadczenie programistyczne oparte na metodologii SCRUM.

Benefity :

  • Atrakcyjne wynagrodzenie w formie B2B,
  • Mo?liwo?? wspó?pracy d?ugofalowej,
  • Mi?dzynarodowe ?rodowisko pracy,
  • Dopuszczlna praca zdalna.

Aby zarejestrowa? swoje zainteresowanie t? lub innymi aktualnie dost?pnymi ofertami, zadzwo?: +48 12 881 1582 i popro? o rozmow? z Kamilem Szczuckim lub wy?lij e-mail z aktualnym CV bezpo?rednio na adres: Click here to contact this recruiter .

FRG Technology Consulting jest wiod?cym w Europie dostawc? wykwalifikowanych sta?ych i kontraktowych specjalistów w dziedzinie nowych technologii i automatyzacji marketingu. Koncentrujemy si? na rynkach takich jak bankowo?? i papiery warto?ciowe, komunikacja, media i us?ugi oraz produkcja i zasoby naturalne. Nasi utalentowani rekruterzy dopasowuj? firmy do trudnych do znalezienia specjalistów, którzy maj? do?wiadczenie w zakresie najnowszych produktów IT w zakresie automatyzacji marketingu, blockchain, krypto waluty i innych.