Online since 1999 | 9,683 IT Jobs Live NOW
IT Support Technician
Premium Job From Snowdonia National Park Authority
Recruiter: Snowdonia National Park Authority
Listed on: 12th June
Location: Porthmadog
Salary/Rate: £19544 - £21166
Type: Permanent
Start Date: ASAP
Reference: HKTBR2806/SG-MI_expired
Contact Name: Candidate Services

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

IT Support Technician 
National Park Offices, Penrhyndeudraeth (with travel to our other sites) 
£19,544 - £21,166 per annum    

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.    

We're now looking for a bilingual IT Support Technician to join us and help to provide technical support to our 160 members and staff.    

As an IT Support Technician, you will:    

- Provide desktop support (we primarily use Windows 10 - our design team use Macs)   
- Assist with installation, maintenance and upgrades   
- Ensure that any issues are quickly resolved   
- Provide basic training to users    
- Carry out some desktop network administration   
- Occasionally travel to provide on-site support    

To join us as our IT Support Technician, you will need:    

- Previous IT experience    
- Experience of GIS and GPS systems    
- Fluency in Welsh, in addition to English    
- A full, valid driving licence 

We're also eager to hear from graduates looking to take the first step in their career.  

We'd like to hear from you if you've worked as a First Line Support Technician, Graduate IT Technician, 1st Line IT Technician, Technical Support Advisor, IT Support Analyst, Helpdesk Technician, IT Service Desk Technician, Technical Support Analyst or similar.    

What are the benefits?    

- Support the day-to-day running of a leading organisation    
- Work from offices based in one of the UK's most beautiful sites    
- Broaden your technical knowledge    
- Join a welcoming and supportive environment    

The closing date for applications is 10am on the 28th June 2019.  

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.    

To apply for the role of IT Support Technician, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.    

Working hours: 37 hours per week 
 
Technegydd Cymorth SG
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth (gyda theithio i'n safleoedd eraill)
£19,544 - £21,166 y flwyddyn
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Dechnegydd Cymorth SG dwyieithog i ymuno â ni a helpu i ddarparu cymorth technegol i'n 160 o aelodau a staff.
 
Fel Technegydd Cymorth SG, byddwch yn:
 
- Darparu cymorth pen desg (rydym yn defnyddio Windows 10 yn bennaf - mae ein tîm dylunio yn defnyddio Macs)
- Cynorthwyo gyda gosod, cynnal a chadw ac uwchraddio
- Sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu datrys yn gyflym
- Darparu hyfforddiant sylfaenol i ddefnyddwyr
- Cynnal rhywfaint o weinyddiaeth rhwydwaith pen desg
- Weithiau yn teithio i ddarparu cefnogaeth ar y safle
 
I ymuno â ni fel ein Technegydd Cymorth SG, bydd angen:
 
- Profiad SG blaenorol
- Profiad o systemau GIS a GPS
- Rhugl yn y Gymraeg, yn ogystal â'r Saesneg
- Trwydded yrru ddilys lawn
 
Rydym hefyd yn awyddus i glywed gan raddedigion sydd am gymryd y cam cyntaf yn eu gyrfa.
 
Hoffem glywed gennych chi os ydych chi wedi gweithio fel Technegydd Cymorth Rheng Gyntaf, Technegydd TG Graddedig, Technegydd SG Rheng Gyntaf, Ymgynghorydd Cymorth Technegol, Dadansoddwr Cymorth TG, Technegydd Desg Gymorth, Technegydd Desg Gwasanaeth TG, Dadansoddwr Cymorth Technegol neu debyg .
 
Beth yw'r buddion?
 
- Cefnogi rhedeg sefydliad blaenllaw o ddydd i ddydd
- Gweithio o swyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ehangu eich gwybodaeth dechnegol
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ar 28 Mehefin 2019.
 
Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.
 
I wneud cais am rôl Technegydd Cymorth SG, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.
 
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos