Online since 1999 | 10,664 IT Jobs Live NOW

IT Support Technician - Welsh Speaking

Premium Job From Snowdonia National Park Authority
Recruiter: Snowdonia National Park Authority
Listed on: 16th May 2019
Location: Porthmadog
Salary/Rate: £19544 - £21166
Type: Permanent
Start Date: ASAP

This job has now expired please search on the home page to find live IT Jobs.

IT Support Technician - Welsh Speaking 
National Park Offices, Penrhyndeudraeth (with travel to our other sites)  
£19,544 - £21,166 per annum  

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.  

We're now looking for a bilingual IT Support Technician to join us and help to provide technical support to our 160 members and staff.  

As an IT Support Technician, you will:  

- Provide desktop support (we primarily use Windows 10 - our design team use Macs) 
- Assist with installation, maintenance and upgrades 
- Ensure that any issues are quickly resolved 
- Provide basic training to users  
- Carry out some desktop network administration 
- Occasionally travel to provide on-site support  

To join us as our IT Support Technician, you will need:  

- At least two years' IT experience  
- Experience of GIS and GPS systems  
- Fluency in Welsh, in addition to English  
- A full, valid driving licence  

We'd like to hear from you if you've worked as a First Line Support Technician, 1st Line IT Technician, Technical Support Advisor, IT Support Analyst, Helpdesk Technician, IT Service Desk Technician, Technical Support Analyst or similar.  

What are the benefits?  

- Support the day-to-day running of a leading organisation  
- Work from offices based in one of the UK's most beautiful sites  
- Broaden your technical knowledge  
- Join a welcoming and supportive environment  

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.  

To apply for the role of IT Support Technician, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.  

Working hours: 37 hours per week


Welsh Translation:


Technegydd Cefnogi TG - Siaradwr Cymraeg
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth (gyda theithio i'n safleoedd eraill)
£ 19,544 - £ 21,166 y flwyddyn

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Dechnegydd Cymorth TG dwyieithog i ymuno â ni a helpu i ddarparu cymorth technegol i'n 160 o aelodau a staff.

Fel Technegydd Cymorth TG, byddwch yn:

- Darparu cymorth bwrdd gwaith (rydym yn defnyddio Windows 10 yn bennaf - mae ein tîm dylunio yn defnyddio Macs)
- Cynorthwyo gyda gosod, cynnal a chadw ac uwchraddio
- Sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu datrys yn gyflym
- Darparu hyfforddiant sylfaenol i ddefnyddwyr
- Cynnal rhywfaint o weinyddiaeth rhwydwaith pen desg
- Weithiau yn teithio i ddarparu cefnogaeth ar y safle

I ymuno â ni fel ein Technegydd Cymorth TG, bydd angen:

- O leiaf dwy flynedd o brofiad TG
- Profiad o systemau GIS a GPS
- Rhuglder yn y Gymraeg, yn ogystal â'r Saesneg
- Trwydded yrru ddilys lawn

Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Technegydd Cymorth Llinell Gyntaf, Technegydd TG Llinell 1af, Cynghorydd Cymorth Technegol, Dadansoddwr Cymorth TG, Technegydd Desg Gymorth, Technegydd Desg Gwasanaeth TG, Dadansoddwr Cymorth Technegol neu debyg.

Beth yw'r manteision?

- Cefnogi rhedeg sefydliad blaenllaw o ddydd i ddydd
- Gweithio o swyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ehangu eich gwybodaeth dechnegol
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.

I wneud cais am rôl Technegydd Cymorth TG, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos